Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2015

00:40
1886 bdcb 390
kajuzela
00:39
3321 0d75 390
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianegacja negacja
kajuzela
00:35
8148 3dcc 390
Reposted frombillboard billboard vianegacja negacja

January 09 2015

21:36
0537 9389 390

wnderlst:

Banff, Canada | Mark Heine
kajuzela
21:22
kajuzela
21:22
Pewnie każdy ma w sobie jakąś mroczną stronę. I każdy się z nią inaczej układa. A wszyscy chodzimy normalnie po ulicach.
— Aleksandra Hamkało
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
kajuzela
21:21
3808 6121 390
face of instant regret

January 08 2015

kajuzela
23:58
1382 c594 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaSukkie Sukkie
kajuzela
23:58
9176 2031 390
Reposted fromssozs ssozs viaSukkie Sukkie
23:47
8241 9339 390
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
kajuzela
23:45
4744 b213
Reposted fromkrzysk krzysk viaAstralEmerald AstralEmerald
kajuzela
13:56
13:56
7946 15fc 390
Reposted fromsunlight sunlight vianegacja negacja
kajuzela
13:55
''Brak pewności siebie przeradza się w nieufność do obcych i przekonanie, że wszyscy chcą nas wykorzystać. Bardzo chcemy, by świat nas docenił..''
kajuzela
13:55
  Wydaje mi się, że jesteśmy pokoleniem, które spędziło za dużo czasu na rozmyślaniu o tym, czego mu brakuje, zamiast o tym, co ma.
— Mhairi McFarlane - Nie mów nic, kocham Cię
kajuzela
13:54
6352 fe94 390
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaklaudiammt klaudiammt
kajuzela
13:54
7724 4c22 390
Reposted frommountaindew mountaindew viaklaudiammt klaudiammt
kajuzela
13:53
Chłopaku, możesz mieć stado łatwych albo jedną skomplikowaną. Wybieraj.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadaisies daisies
kajuzela
13:52
2486 6e86
Reposted fromPunkroc Punkroc viaRedPenny RedPenny

November 28 2014

kajuzela
13:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl